VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - CENTRUM PŘÍVĚSŮ OPAVA, S.R.O.

 

Článek I.

Obecná a úvodní ustanovení

 

 1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky nájemní smlouvy, upravují tyto „Všeobecné smluvní podmínky", vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „VSP"), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Centrum přívěsů Opava, s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 34895, IČ: 26224437, se sídlem: Nové Sedlice, Opavská 64, PSČ 747 91 jako pronajímatelem (dále jen „pronajímatelem") a nájemcem uvedeným v nájemní smlouvě o pronájmu vozidla (dále jen „Nájemní smlouva"). VSP jsou součástí Nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem a jsou závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Tyto VSP upravují podrobněji práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem včetně všech souvisejících služeb, které jsou pronajímatelem poskytovány.

 2. Veškerá prezentace služeb umístěná v  reklamě nebo na webových stránkách pronajímatele je informativního charakteru a pronajímatel ohledně těchto služeb není povinen uzavřít Nájemní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Nájemce prohlašuje, že se již před elektronickým odesláním vyplněného rezervačního formuláře seznámil s těmito VSP, které jsou umístěny na www.obytnevozy-karavany.cz. Dále nájemce svým podpisem na Nájemní smlouvě prohlašuje, že se seznámil s obsahem smlouvy, jakož i dalšími písemnými dokumenty, které se vztahují k Nájemní smlouvě.

 2. Nájemce se zavazuje uvádět pronajímateli vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, trvalou adresu svého bydliště, příp. sídla právnické osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popř. další údaje vyžadované pronajímatelem. Za účelem ověření těchto údajů je nájemce povinen prokázat pronajímateli svou totožnost prostřednictvím nejméně dvou úředních dokladů, z nichž min. jeden musí být občanský průkaz nebo pas; osoba jednající jménem právnické osoby či právnickou osobu zastupující je povinna doložit oprávnění k jednání za právnickou osobu.

 3. Je-li nájemcem právnická osoba, je statutární orgán nájemce povinen podepsat za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zaváže splnit veškeré závazky z uzavřené Nájemní smlouvy, nesplní-li je nájemce - právnická osoba, jinak si vyhrazuje pronajímatel právo odmítnout uzavřít s nájemcem - právnickou osobou Nájemní smlouvu.

 4. Nájemce poskytuje pronajímateli uzavřením smlouvy souhlas k nahlížení do občanského průkazu, popřípadě cestovního pasu, jakož i řidičského průkazu, v souladu s ustanovením § 15a odst. 2 zákona číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 zákona číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení nájemce do evidence zákazníků pronajímatele, a to výlučně za účelem administrativní správy smlouvy.

 5. Pronajímatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté nájemcem jsou jím zpracovány pouze pro uzavření a plnění Nájemní smlouvy.

Článek III.

Pronájem vozidel

 

 1. Předmětem nájmu je obytný vůz nebo karavan (dále jen „vozidlo") specifikovaný v uzavřené Nájemní smlouvě. Nedílnou součástí předmětu nájmu je jeho vybavení, které je blíže specifikováno v uzavřené Nájemní smlouvě a Předávacím protokolu vybavení sepsaném mezi pronajímatelem a nájemcem v den vypůjčení vozidla. Vybavení v Předávacím protokolu vybavení se dělí na základní (v ceně pronájmu) a volitelné (za příplatek).

 2. Nájemce přebírá do dočasného užívání vozidlo od pronajímatele za podmínek sjednaných v uzavřené Nájemní smlouvě a těchto VSP a zavazuje se pronajímateli za užívání vozidla uhradit sjednané nájemné a po uplynutí sjednané doby užívání vozidla vrátit vozidlo pronajímateli ve stavu, ve kterém je převzal.

 3. Nájemce se zavazuje užívat vozidlo s péčí řádného hospodáře výlučně k účelu, ke kterému je určeno (rekreace). Nájemce se zavazuje, že počet osob využívajících zázemí a příslušenství vozidla nepřekročí maximální povolenou obsazenost vozidla.

 4. Nájemce není oprávněn zejména

a) přenechat pronajaté vozidlo, do pronájmu třetí osobě

b) provozovat s ním výdělečnou činnost.

c) použit vozidlo jako ubytovací zařízení na srazech typu Technoparty, Masters of Rock...

d) použit vozidlo jako mobilní stánek občerstvení, apod.

e) provozovat vozidlo v terénu, který není určen k běžné jízdě pro obytná vozidla

f) ve vozidle kouřit, tento zákaz se vztahuje na všechny osoby, kterým nájemce umožní vstup do vozidla

g) používat markýzu (pokud je jím vozidlo vybaveno) za větrného a nepříznivého počasí.

h) používat vozidlo pro závodní či soutěžní činnost nebo testování

i) přepravovat ve vozidle zvířata a vstupovat do vozidla se zvířaty

j) používat běžný toaletní papír u chemického WC

k) tankovat pohonné hmoty s biosložkou

Porušení těchto omezení zakládá právo pronajímatele s okamžitou účinností od smlouvy odstoupit, čímž však není dotčeno právo pronajímatele na náhradu případné škody.

 

 1. Minimální věk jak nájemce, tak řidiče je 22 let. Řidičem může být pouze osoba způsobilá, čímž se rozumí, že má praxi v řízení motorových vozidel skupiny B v délce alespoň dva roky. Řidičem může být buď nájemce, nebo jím pověřená osoba. Nájemce se zavazuje předložit pronajímateli při převzetí vozidla doklady (platný řidičský a občanský průkaz, popř. cestovní pas), které způsobilost řidiče k řízení vozidla prokazují. V případě nepředložení těchto dokladů je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Za případné škody, způsobené řízením nezpůsobilým řidičem, plně zodpovídá nájemce.

 2. Nájemce je povinen se seznámit s technickým stavem vozidla, podrobit se proškolení s jeho obsluhou a je-li to třeba, vykonat též za dohledu pronajímatele zkušební jízdu s vozidlem, potvrdit předání a vrácení vozidla v Předávacím protokolu vozidla a dodržovat všechna doporučení pronajímatele a výrobce vozidla určená k obsluze a provozu vozidla a jeho běžné údržbě. Proškolení nájemce s obsluhou vozidla a jeho příslušenství zajistí pronajímatel v rozsahu 40 až 60 minut.

Článek IV.

Kauce

 

 1. Nájemce obytného vozu je povinen uhradit pronajímateli kauci ve výši 25.000,- Kč a v případě obytného karavanu ve výši 15.000,- Kč, a to k zajištění úhrady případných budoucích škod způsobených nájemcem na vozidle nebo jeho příslušenství či úhrady jiných pohledávek pronajímatele za nájemcem, které pronajímateli vzniknou v souvislosti s nájmem vozidla dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Kauce nebude po dobu pronájmu úročena.

 2. Kauce je splatná nejpozději v den převzetí vozidla nájemcem. Pokud bude hrazena v den převzetí, může být placena v hotovosti. Kauci nelze platit na místě platební kartou.

 3. Vyúčtování kauce bude provedeno pronajímatelem při vrácení vozidla nájemcem. V případě vzniku mimořádné události, zejména dopravní nehody, poškození či odcizení vozidla, bude kauce vyúčtována bez zbytečného odkladu po stanovení případných závazků nájemce vůči pronajímateli.

Článek V.

Rezervace a uzavření smlouvy

 

 1. Rezervací vozidla se rozumí nájemcem projevený závazný zájem o pronájem vozidla v termínu stanoveném nájemcem prostřednictvím on-line rezervačního formuláře umístěného na www.obytnevozy-karavany.cz odeslaného pronajímateli elektronicky či vyplněného s pronajímatelem telefonicky.

 2. Pronajímatel uzavírá Nájemní smlouvy s nájemci výlučně v písemné formě. K uzavření Nájemní smlouvy dochází na základě zákazníkem řádně a úplně vyplněného rezervačního formuláře na www.obytnevozy-karavany.cz odeslaného pronajímateli (či vyplněného telefonicky), na jehož základě pronajímatel zasílá budoucímu nájemci na jím určenou e-mailovou adresu cenovou nabídku společně s pokynem k úhradě zálohy, popřípadě nájemného. Nájemce se zavazuje VSP podepsat a zaslat zpět na adresu pronajímatele prostřednictvím držitele poštovní licence. Je-li ve stanovené lhůtě po rezervaci vozidla uhrazena stanovená záloha (popřípadě nájemné) na základě pokynu k úhradě, pronajímatel po obdržení nájemcem podepsaných VSP, rezervaci potvrdí.

Článek VI.

Nájemné

 

 1. Pronajímatel přenechává do dočasného užívání vozidlo nájemci za nájemné, které je sjednáno v uzavřené Nájemní smlouvě. Výše nájemného je sjednána v závislosti na délce nájmu vozidla, zvoleném časovém režimu a období nájmu vozidla dle ceníku pronajímatele umístěného na www.obytnevozy-karavany.cz, to vše s přihlédnutím k poskytovaným slevám v rámci nabízených akcí pronajímatelem.

 2. Nájemce se zavazuje uhradit sjednané nájemné následovně:

a) nejpozději do 5 pracovních dnů zálohu ve výši 30 % nájemného na základě pokynu k úhradě, který nájemce obdrží od pronajímatele v elektronické podobě;

b) nejpozději 30 dnů před termínem převzetí vozidla doplatek na nájemné.

c) Došlo-li však k uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před termínem převzetí vozidla nájemci, je nájemce povinen uhradit nájemné nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy, jinak nejpozději alespoň pracovní den předcházející termínu převzetí vozidla. V těchto případech je pronajímatel oprávněn vyžadovat uhrazení nájemného v plné výši.

 1. Pronajímatel je oprávněn odmítnout předat nájemci vozidlo v případě, kdy nájemce v souladu s touto smlouvu neuhradí nájemné nebo kauci ve sjednané době. Za účelem uhrazení dlužného nájemného a kauce je pronajímatel oprávněn stanovit nájemci náhradní lhůtu a po jejím marném uplynutí je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Pokud pronajímatel odstoupí od Nájemní smlouvy z důvodu prodlení nájemce se zaplacením nájemného, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli stornopoplatek podle článku VIII. odstavce 3. Výše storonoplatku se řídí dnem, kdy pronajímatel od smlouvy odstoupil. Stornopoplatek bude pronajímatel započten oproti nájemcem zaplacené záloze.

 2. Po obdržení zálohy na nájemné bude vystaven nájemci doklad o přijaté platbě a po obdržení doplatku na nájemné daňový doklad.

 3. Nájemce se zavazuje platby dle uzavřené smlouvy realizovat bezhotovostním platebním stykem na bankovní účet uvedený ve smlouvě, popř. na pokynu k úhradě, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za okamžik zaplacení je považováno připsání platby na účet pronajímatele.

 4. Nájemné se počítá na jednotlivé kalendářní dny. Pro účely stanovení nájemného za první a poslední den pronájmu je stanoven okamžik předání vozidla nájemci na 08.00 hodin, okamžik vrácení vozidla zpět pronajímateli na 16.00 hodin.

 5. Cena nájemného neobsahuje jednorázový servisní poplatek 1.500,- Kč. Jednorázový servisní poplatek se hradí v den převzetí obytného vozu, karavanu ( plná nádrž čisté vody, plná PB lahev, čistá prostěradla, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, 1x chemie do chemického WC, 1x toaletní papír pro chemické WC, školení a poučení před převzetím, kontrola brzd a motorové části, administrativa, povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mezinárodní pojištění odpovědnosti - zelená karta (při výjezdu do zahraničí), havarijní pojištění na území celé Evropy (vyjma Moldavska) se spoluúčastí 10% , asistenční služby, silniční daň, dálniční známku ČR, rozsáhlé vybavení nástavby pro každodenní běžnou činnost na cestách - seznam tohoto vybavení je součástí Předávacího protokolu vybavení.).

 6. Při předčasném ukončení pronájmu vozidla se nájemné nevrací.

Článek VII.

Předání vozidla nájemci a vrácení zpět pronajímateli

 

 1. Předání vozu nájemci a vrácení zpět pronajímateli závisí na zvoleném časovém režimu pronájmu. Nájemce převezme vozidlo od pronajímatele a vrátí zpět pronajímateli kdykoli v době od 8.00 do 16.00 hodin,. V době mimo hlavní sezónu lze sjednat individuální podmínky předání a vrácení vozidla a to vždy po předchozí domluvě s pronajímatelem.

 2. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předpokládaný čas předání a vrácení vozidla. Nájemce si je vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více vozidel, pokud tyto časy nedodrží.

 3. Místo předání a vrácení vozidla je na adrese pronajímatele, nestanoví-li smlouva jinak.

 4. Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 5. Pronajímatel je povinen zajistit po celou dobu trvání nájmu povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel vč. „zelené karty", havarijní pojištění vozidla se spoluúčastí 10% a asistenční služby. Všechna pojištění platí na území celé Evropy (vyjma Moldavska). Ostatní pojištění si v případě potřeby hradí nájemce.

 6. Při ukončení pronájmu je nájemce povinen vrátit vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot.

 7. Nájemce při vrácení vozidla není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani vyměnit spotřebované plynové láhve ve vozidle. Nájemce vrací vozidlo pronajímateli čisté (běžný prach se toleruje) a uklizené, s vypuštěnou odpadní nádrží užitkové vody, s vypuštěnou a vypláchnutou nádrží z WC, umytým nádobím a nepoužitým (příp. vyměněným) hasicím přístrojem, lékárničkou a servisní sadou na opravu pneumatiky.

 8. Nájemce je povinen vrátit spolu s vozidlem rovněž veškeré doklady vztahující se k vozidlu (OTP, potvrzení o uzavření pojištění a návody k použití).

 9. Pronajímatel při předání a vrácení vozidla vyplní Předávací protokol vybavení a Seznámení s obsluhou a kontrola funkčnosti, který se nájemce zavazuje podepsat. Nesouhlasí-li nájemce s údaji uvedenými v těchto protokolech, je povinen vznést vůči obsahu písemnou námitku do protokolu s uvedením důvodu svého nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v Předávacím protokolu vybavení, Nájemní smlouvě nebo v Seznámení s obsluhou a kontrola funkčnosti nebude brán zřetel.

 10. Nájemce podpisem Předávacího protokolu vybavení a Seznámení s obsluhou a kontrola funkčnosti výslovně prohlašuje a uznává, že:

a) byl seznámen se stavem vozidla a jeho vybavením, který odpovídá údajům uvedeným v protokolu;

b) vozidlo nevykazuje žádné vady a není poškozeno s výjimkou poškození výslovně specifikovaných v protokolu;

c) byl proškolen s obsluhou vozidla a jeho vybavením;

d) vykonal zkušební jízdu, byla-li nájemcem anebo pronajímatelem vyžadována.

 1. Nájemce je oprávněn vrátit vozidlo i před uplynutím sjednané doby nájmu s tím, že v tomto případě nevzniká nájemci právo na vrácení poměrné části nájemného. O předčasném vrácení vozidla je nájemce povinen pronajímatele alespoň telefonicky informovat.

 2. Pronájem vozidla dle této smlouvy je možno prodloužit výhradně na základě dohody pronajímatele a nájemce. Pouhým nevrácením a pokračováním v užívání k prodloužení pronájmu nedochází. Pokud by v důsledku dohody došlo k prodloužení sjednané doby pronájmu, je rozdíl nájemného dle počtu skutečně ukončených dnů splatný nejpozději ke dni ukončení smlouvy a bude odečten z vratné kauce nebo ho nájemce doplatí pronajímateli.

 3. Nebude-li vozidlo nájemcem vráceno pronajímateli po uplynutí doby nájmu, má se za to, že vozidlo bylo odcizeno a pronajímatel ohlásí neprodleně odcizení vozidla Policii ČR. Toto neplatí, pokud se jedná o dohodu dle Článku VII, odst.12.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy, storno podmínky

 

 1. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od uzavřené Nájemní smlouvy, neuhradí-li nájemce sjednané nájemné a poplatky dle uzavřené smlouvy dle Čl. IV a VI VSP, jakož i při nesplnění podmínek v těchto VSP stanovených. Ve všech případech odstoupení od smlouvy je pronajímatel oprávněn požadovat úhradu stornopoplatků dle Čl. VIII, odst. 3. Výše storonoplatku se řídí dnem, kdy pronajímatel od smlouvy odstoupil.

 2. Pronajímatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez náhrady, pokud vozidlo nebylo předchozím nájemcem včas vráceno v odpovídajícím stavu, např. vlivem poškození, závady, apod., a pokud nebude k dispozici náhradní vozidlo srovnatelných parametrů. V tomto případě vrátí uhrazenou zálohu, nájemné či kauci v plné výši nájemci.

 3. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu, je však povinen uhradit pronajímateli stornopoplatky za zrušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší dnem, kdy je po doručení písemného odstoupení nájemce pronajímateli uhrazen stornopoplatek. Pro výpočet výše stornopoplatku je rozhodující den doručení odstoupení k rukám pronajímatele

a) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy 90 a více dní před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 10% ze sjednaného nájemného, nejméně však 1.000 Kč.

b) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 30 až 89 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 30% ze sjednaného nájemného.

c) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 15 až 29 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 50% ze sjednaného nájemného.

d) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 7 až 14 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 80% ze sjednaného nájemného.

e) Pokud nájemce odstoupí od smlouvy ve lhůtě 0 až 6 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 100% ze sjednaného nájemného.

 1. Změna doby nájmu (překnihování) z důvodu nenadálé závažné události (úraz, nemoc, ad.) je možná na základě písemné dohody nájemce a pronajímatele. Poplatek za překnihování se sjednává individuálně. Poplatek za překnihování může být (zejména v době mimo hlavní sezonu) i nulový.

Článek IX.

Pojištění vozidel a postup při škodných událostech

 1. Vozidla pronajímatele jsou havarijně pojištěna včetně odcizení a vandalismu na území celé Evropy (vyjma Moldavska) se spoluúčastí 10 %, min. však 10.000,- Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Současně mají vozidla uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční službu. Výluky z plnění z havarijního pojištění ze strany pojišťovny jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťovny a jsou k dispozici u pronajímatele.

 2. Havarijní pojištění se nevztahuje zejména na:

 1. Vozidla jsou vybavena kartou asistenční služby platné na celém území Evropy (vyjma Moldavska)

 

 1. Veškeré škody vzniklé na vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus - zjištěný i nezjištěný pachatel včetně sprejerů) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie registračních značek účastníků nehody. Nepojízdné vozidlo nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením.

 2. Při každé škodě na vozidle způsobené třetí osobou anebo v důsledku dopravní nehody, zaviněné i nezaviněné, včetně odcizení, vandalismu na vozidle nebo jeho části je nájemce povinen vždy telefonicky kontaktovat asistenční službu, informovat je o vzniklé škodě a postupovat dle jejich pokynů, jinak odpovídá za případně takto vzniklé škody.

- asistenční služba tel. +420 266 799 779. Volat ihned po události, nejlépe před příjezdem policie - kdykoli, 24h denně (operátor bude chtít vědět číslo pojistné smlouvy - to najdete ve složce u technického průkazu-zelená kartička)

- pronajímatel: tel. +420 773 282 535 nebo +420 773 292 535

 1. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.

 2. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit při vrácení vozidla pronajímateli. V těchto případech, kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, odpovídá nájemce za celou škodu.

 3. Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí pojišťovna při dodržení bodů 4. a 5. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí nájemce. Pojišťovna z havarijního pojištění nehradí přepravu do servisu a náklady spojené s přepravou do servisu. Nájemce se zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním pronajímateli. Výši spoluúčasti doloží pronajímatel dopisem od příslušné pojišťovny.

 4. Pronajímatel je oprávněn zadržet kauci uhrazenou nájemcem až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli. Vyplacením pojistného plnění vzniká pronajímateli povinnost vyúčtovat nájemci kauci.

 5. Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nemá ze strany pronajímatele nárok na výměnu vozidla nebo jinou kompenzaci, nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

 6. Vznikne-li potřeba provedení opravy na vozidle - i bez vzniku pojistné události, oznámí tuto skutečnost nájemce pronajímateli a vyčká na jeho vyjádření (povinnost svěřit opravu autorizovanému servisu či nikoli, apod.).

Článek X.

Ostatní ujednání

 1. Nájemce je povinen postupovat tak, aby na vozidle nevznikla škoda, a dále je nájemce povinen dodržovat instrukce pronajímatele a výrobce o používání a provozu vestavěných spotřebičů a zařízení (instrukce jsou v tištěné podobě v každém vozidle).

 2. Nájemce neprovádí bez souhlasu pronajímatele provádět žádné změny nebo úpravy vozidla ani zapůjčeného příslušenství, zejména je zakázáno vrtání, šroubování, lepení, polepování, apod.

 3. Ve vozidle je výslovně zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.

 4. Nájemce se zavazuje nepřetěžovat vozidlo, nepřevážet vyšší než povolený počet osob ve vozidle, jakož i nepřevážet těkavé, výbušné, hořlavé či jinak nebezpečné látky, plyny, omamné látky .

 5. Vozidlo nesmí být používáno k odtahu či tažení jiného vozidla či přívěsu. Výjimku tvoří použití nákladního přívěsu schváleného pronajímatelem.

 6. Nájemce je povinen vozidlo zabezpečit proti krádeži (používat zámků k zamčení dveří, klapek a okenních uzávěrů) a užívat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.

 7. Nájemce se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy platné pro provoz na pozemních komunikacích ve státech, ve kterých vozidlo užívá.

 8. Zahraniční cesty v rámci Evropy jsou možné. Pro cesty do rizikových evropských zemí (Albánie, Rusko, Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina, Srbsko, Makedonie, Turecko) je nutný předchozí souhlas pronajímatele. Pro cesty do mimoevropských zemí je nutný předchozí souhlas pronajímatele a zažádání o speciální pojistnou ochranu. Souhlas pronajímatele se zahraniční mimoevropskou cestou bude vyznačen v Předávacím protokolu vozidla a pro celní orgány bude vystaveno potvrzení půjčovny. Pronajímatel si vyhrazuje právo zakázat cesty do některých konkrétních zemí.

 9. Nájemce je povinen zaplatit sám nebo nahradit pronajímateli všechny poplatky, penále a pokuty, které vzniknou při používání vozidla během pronájmu, a to ne vinou pronajímatele, a to i pokud vyplynou po ukončení smlouvy.

 10. V případě, že nájemce použije povinnou výbavu vozidla (lékárničku, hasicí přístroj, rezervní kolo při defektu pneumatiky, nebo i sadu pro opravu defektu pneumatiky), je povinen tuto výbavu dokoupit nebo opravit (v opačném případě bude cena odečtena z vratné kauce).

 11. V nástavbách vozidla a karavanu jsou všechny osoby povinny se pohybovat bez obuvi.

 12. Osoba přebírající předmět nájmu je povinna seznámit posádku vozidla, pokud nebyla při převzetí, s obsluhou a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

 13. Pokud nájemce převáží ve vozidle ryby (Norsko a severské země), je povinen použít vlastní přenosný chladící box

 

Článek XI.

Smluvní sankce

 

 1. Ztratí-li nájemce technický průkaz či karty prokazující pojištění vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.

 2. Ztratí-li nájemce klíče od zapalování vozidla, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.

 3. Pokud nájemce vrátí předmět pronájmu neuklizený a znečištěný, s nevylitou a nevypláchnutou nádrží WC, či neumytým nádobím, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 1500,- Kč. Při silném znečištění - olejem, barvou, lepidlem, krví, močí a zapáchající lednice (od ryb, zkyslé mléko, zateklá krev z masa) atd. - je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 5000,- Kč.

 4. Pokud nájemce nevrátí vozidlo s plnou nádrží PHM, je povinen zaplatit pronajímateli chybějící množství pohonných hmot zvýšené o 20% přirážky.

 5. Za každý den prodlení s vrácením vozidla pronajímateli nájemcem po uplynutí sjednané doby nájmu se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denního nájemného dle uzavřené smlouvy. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody (např.škoda dalšímu nájemci z důvodu nevrácení vozidla ve sjednaném termínu nájemcem).Toto neplatí, pokud se jedná o dohodu dle Článku VII, odst. 12.

 6. Bude-li vozidlo nebo příslušenství při vrácení poškozeno a nájemce jej na místě neuvede do původního stavu, pronajímatel vyúčtuje náhradu škody nájemci v plné výši. Úhrada těchto škod bude odečtena z vratné kauce, a pokud její výše na krytí nepostačí, bude doplacena nájemcem.

 

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Smlouva se uzavírá pouze v písemné formě. Jakékoliv změny nebo dodatky smlouvy lze platně sjednat výlučně písemnými a v řadě číslovanými dodatky.

 2. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smlouvy oznámit druhé straně změnu sídla firmy, bydliště, případně jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy.

 3. Tyto všeobecné smluvní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

 4. Zákazník podpisem těchto Všeobecných smluvních podmínek potvrzuje, že si jejich obsah důkladně přečetl, tomuto obsahu zcela rozumí a nemá proti němu žádné výhrady, a zavazuje se jimi řídit.

 5. Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.08.2022

 

 

V Nových Sedlicích dne ................. Jméno a příjmení nájemce.................................................................

 

 

 

Podpis nájemce.....................................................